д-р Ваня Николаева Анастасова

д-р Ваня Николаева Анастасова

Дата на публикуване: 11.04.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести”
Тема на дисертационния труд: „Хирургично поведение при пациенти с последствия от изгаряния”
Научни ръководители: Доц. д-р Димитър Евстатиев, дм Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм
Заповед на Ректора Р – 563/04.04.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
3. Доц. д-р Димитър Константинов Евстатиев, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Даниел Веселов Янков, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

18.05.2017 г. от 10.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.