Д-р Велина Стоянова Стоева

д-р Велина Стоянова Стоева

Дата на публикуване: 11.04.2017
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Епидемиология
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Епидемиология и МБС“
Тема на дисертационния труд: „Инфекции в денталната практика: превенция и контрол“
Научни ръководители: Доц. д-р Веселина Кондева, дм и доц. д-р Ани Кеворкян, дм
Научен консултант: Д-р И. Томова
Заповед на Ректора Р – 485/29.03.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ани Кеворкян, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Нели Рибарова, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Ирена Младенова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Мария Куклева-Тодорова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 11.05.2017 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.