д-р Ваня Рангелова Рангелова

д-р Ваня Рангелова Рангелова

Дата на публикуване: 30.06.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Епидемиология
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: катедра „Епидемиология  и МБС“
Тема на дисертационния труд: Клинико-епидемиологични, микробиологични и финансови аспекти на инфекциите, свързани с медицинско обслужване (ИСМО) в неонаталния период
Научни ръководители: Проф. д-р Ани Кеворкян, дм и Проф. д-р Мая Кръстева, дм
Заповед на Ректора Р – 967/19.06.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Доц. д-р Милена Димитрова Карчева, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4. Доц. д-р Николина Колева Вълканова-Монова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Доц. д-р Анна Божидарова Кирчева, дм Външен Член Становище
БГ/EN
Автореферат
БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 31.07.2020 г., от 14.00 ч., в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.