Д-р Васко Гръкланов

д-р Васко Гръкланов

Дата на публикуване:01.09.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести, секция „Хематология“
Тема на дисертационния труд: „Серумни нива на витамин Д при пациенти с Неходжкинови лимфоми“
Научен ръководител: Проф. д-р Стефчо Горанов, дмн
Заповед на Ректора: Р –1304/10.08.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Доц. д-р Илина Димитрова Мичева, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 22.10.2020 г., от 12:00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.