Весела Юлиева Кокова

Весела Юлиева Кокова

Дата на публикуване: 31.03.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Фармакология и лекарствена токсикология
Тема на дисертационния труд: Експериментално изследване фармакологичните ефекти на етифоксин върху нервни и нервно-мускулни структури
Научни ръководители: Проф. д-р Людмил Пейчев, дм и доц. Пламен Загорчев, дбн
Заповед на Ректора Р – 383/13.03.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Христо Гагов, дб Външен Член Рецензия
3. Проф. Рени Калфин, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Румен Николов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

09.05.2017 г., 11.00 ч, Осма аудитория на аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.