д-р Веселин Георгиев Попов

д-р Веселин Георгиев Попов

Дата на публикуване: 02.12.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Онкология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Клинична онкология“
Тема на дисертационния труд: Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия.
Научен ръководител: Проф. д-р Иглика Михайлова, дм
Заповед на Ректора: Р – 1837/21.10.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иванка Славейкова Ненова -Чилова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Соня Борисова Сергиева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 21.01.2021 г. от 14 часа в електронната платформа ZOOM.