Йорданка Георгиева Цокова

Йорданка Георгиева Цокова

Дата на публикуване: 05.05.2017 г.
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: катедра „Управление на здравните грижи”
Тема на дисертационния труд: „Детерминанти на професионалното формиране на медицински сестри в Медицински университет – Пловдив”
Научни ръководители: Проф. Биянка Торньова, дп и Доц. Таня Танева, дпс
Заповед на Ректора Р-825/02.05.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм Външен Член Становище
4. Доц. Галена Стоянова Иванова, дп Външен Член Рецензия
5. Доц. Елена Грозева Желева, дп Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

08.06.2017 г., 13.30 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив