д-р Зорница Нончева Амбарева

д-р Зорница Нончева Амбарева

Дата на публикуване: 28.04.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Урология и обща медицина”
Тема на дисертационния труд: „Съвременни проблеми на гериатричните пациенти в общата практика”
Научен ръководител: Доц. д-р Радост Асенова, дм
Заповед на Ректора Р-392/13.03.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Радост Спиридонова, Асенова, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

29.05.2017 г., 14.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив