д-р Здравка Николаева Василева

д-р Здравка Николаева Василева

Дата на публикуване: 05.01.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Неврология“
Тема на дисертационния труд: Проучване върху серумна концентрация на мелатонин и хронотип при български пациенти с епилепсия
Научен ръководител: Доц. д-р Екатерина Витева-Велкова, дмн
Заповед на Ректора: Р – 1853/19.10.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Георги Панов Панов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 09.02.2022 г., от 13.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM