Д-р Жан Радоев Читалов

д-р Жан Радоев Читалов

Дата на публикуване: 28.08.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Урология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Урология и обща медицина
Тема на дисертационния труд: Варикоцеле и степен на оплодителна способност
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Дечев, дм
Научен консултант: Проф. Петя Цветкова, дмн
Заповед на Ректора Р – 1294/26.06.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Младенов, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Красимир Янев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Румен Димитров, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Цветин Генадиев, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

02.10.2017 г., 14,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив