Д-р Живко Георгиев Георгиев

д-р Д-р Живко Георгиев Георгиев

Дата на публикуване: 20.04.2018 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Комбинирани конструкции от полиетер етеркетон и метални сплави
Научни ръководители: Доц. д-р Ангелина Влахова-Петрова, дм и проф. д-р Владимир Сираков, дм
Заповед на Ректора Р – 723/16.04.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ангелина Влахова-Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Методи Абаджиев, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Стоян Кацаров, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Стефан Сиромашки, дм Външен Член Stanovishte-profesor-Siromashki-ons-dr-Zh-Georgiev
5. Проф. д-р Христо Кисов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 21.05.2018 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.