Живко Людмилов Пейчев

Живко Людмилов Пейчев

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Медицинска информатика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Тема на дисертационния труд: Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика
Научен ръководител: Проф. Нонка Матева, дм
Научен консултант: Проф. Георги Тотков, дмн
Заповед на Ректора Р –  580/05.04.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Нонка Матева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Росица Донева, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Мария Делчева-Савова, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Радослав Радев, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 22.05.2017 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.