Ас. Живко Маринов Желев

Ас. Живко Маринов Желев

Дата на публикуване: 27.09.2017 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Физиология”
Тема на дисертационния труд: „Използване на флуктуираща асиметрия и хематологични показатели на Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura: Ranidae) за оценка на антропогенно замърсени водни екосистеми в Южна България“
Научни ръководители: Доц. д-р Катерина Георгиева, дм
Доц. д-р Атанас Арнаудов, двм
Заповед на Ректора Р – 1707/08.09.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Христо Стефанов Гагов, дб Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Виолета Герасимова Александрова, двм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Катерина Николова Георгиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

30.10.2017 г. от 12 часа в 8-ма аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.