д-р Златина Георгиева Иванова

Д-р Златина Георгиева Иванова

Дата на публикуване: 16.06.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: Стойност на индентометрията в оценката на механичните свойства на човешката кожа In Vivo
Научен ръководител: проф. д-р Христо Добрев, дмн
Заповед на Ректора №: Р-1334/17.05.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Лилия Георгиева Александрова-Зисова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 17.07.2023 г., от 14.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив