Доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм

Доц. д-р Таня Тодорова Китова, дм

Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма:
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Анатомия, хистология и ембриология
Тема на дисертационния труд: Вродена хидроцефалия с летален изход за плода
Заповед на Ректора Р – 1058/09.05.2018 г
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Стефан Петров Вълканов, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
7. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 19.07.2018 г., 13:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.