д-р Катя Георгиева Тодорова-Плачийска

д-р Катя Георгиева Тодорова-Плачийска

Дата на публикуване: 09.02.2017г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия”
Тема на дисертационния труд: „Рентгенологична диагноза при интерсептивно лечение на клас II скелетна деформация”
Научни ръководители: Доц. д-р Георги йорданов, дм и Доц. д-р Светлана Йорданова, дм
Заповед на Ректора Р-68/23.01.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Владимир Николов Сираков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

09.03.2017 г., 11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.