Ортопедия и травматология

Дата на публикуване в Интернет : 26.05.2020 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Ортопедия и травматология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Катедра „Ортопедия и травматология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 99/17.12.2019
Кандидати : 1. Д-р Кети Петкова Токмакова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р–410/28.02.2020
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/ EN
2. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн Външен Член Рецензия
БГ/ EN
3. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн Външен Член Рецензия
БГ/ EN
4. Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
5. Доц. д-р Николай Иванов Димитров, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
6. Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
7. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пенева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/ EN
Резюмета на представените публикации: Д-р Кети Петкова Токмакова, дм
Заключителното заседание на журито : 3.07.2020 г., от 14.00 ч., в Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив