ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Медицински университет-Пловдив и Рехабилитационна база на МУ-Пловдив, в местност Цигов чарк, общ. Батак, по обособени позиции”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: