Oткриване на процедура за избор на директор на Медицински колеж при Медицински университет Пловдив

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Съгласно чл.12 (1) от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет гр. Пловдив от 2014 година, кандидатите за Директор на Медицински колеж при Медицински университет гр. Пловдив трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са хабилитирани лица на основен трудов договор с МУ Пловдив към датата на избора;2. Да не са избирани за повече от два последователни мандата на същата длъжност.

Кандидатите за Директор представят: писмени заявления и мандатна програма до председателя на ОС на Медицински колеж. Документите (в запечатан плик) се приемат в деловодството на колежа – гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ №120, като крайният срок е 5 работни дни преди датата на събранието /22.06.2015 г./