ОТЛИЧИЕ за Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия NuPhICoS

logo  

NuPhICoS

Nuclear Pharmacy Integrated Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry

  block 1
doc00225220131220090625 001 rot Site   На Валоризационната конференция на 19.12 2013 год., Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Националната агенция по Програма Учене през целия живот, направи обзор на осъществените през периода 2007 – 2013 година дейности по най-голямата европейска програма за образование и обучение. По секторна програма Еразъм, Медицински университет – Пловдив , получи ОТЛИЧИЕ в дейност „Интензивни програми“ за провеждания втора година „Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия.“   nina-nagrada site