Оториноларингология

Дата на публикуване в Интернет : 15.03.2018
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Оториноларингология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : “Ушни, носни и гърлени болести”
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г
Кандидати : 1. Д-р Димитър Димитров Пазарджиклиев,дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 371/21.02.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Христо Кирилов Златанов, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Александър Вълков Вълков, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Диляна Вичева Вичева, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Илиян Йорданов Дойков, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :
16.04.2018 г. от 11.00 часа в Заседателна зала на Ректорат