Оториноларингология

Дата на публикуване в Интернет : 14.03.2018 г.
Професионално направление :  7.1. Медицина
Научна или учебна специалност :  Оториноларингология
Факултет :  Медицински факултет
Катедра/секция :  кат. „Ушни, носни и гърлени болести“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой 87 дата : 31.10.2017
Кандидати :  доц. д-р Спас Стефанов Консулов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 372/21.02.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Павел Дончев Димов, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Петър Иванов Руев, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Марио Петров Милков, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 25.04.2018 г., 13.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ – Пловдив