ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА EURONANOMED III

Фонд „Научни изследвания“ към МОН съобщава за обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
ИНФОРМИРА ЗА ОТВОРЕНА ПОКАНА
ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА EURONANOMED III

Свали покана

От тази година Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) се включва в програма EuroNanoMed III, която е частично финансирана от РП „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.
EuroNanoMed (http://euronanomed.net/) е основана през 2008 г. като платформа за министерства инационални и регионални финансиращи агенции. Целта е те да обединяват усилията си чрез
програми, насочени към подкрепа на международни изследователски и иновативни колективи, които работят по проекти, способни да превърнат проучванията в сферата на
нанотехнологиите в практически медицински приложения.

Фонд „Научни изследвания” съобщава за обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

EuroNanoMed III ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

– регенеративна медицина,
– диагностика (наночастици, използвани за медицинска диагностика)
– системи за таргетно доставяне (на медикаменти)

Допустими кандидати:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“
2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“

Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат
предвид поотделно.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два
проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 50 000 евро и срок на изпълнение три години.
Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от трите обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.
Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

Повече информация и насоки можете да откриете тук:

https://www.fni.bg/?q=node/830
Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:

http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/

За допълнителна информация:
д-р Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg