Отворени проектни линии в различни сфери и формуляр за търсене на партньори от българското представителство на EATRIS

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ,

Представям на Вашето внимание информация за отворени проектни линии в различни сфери и формуляр за търсене на партньори от българското представителство на EATRIS (European infrastructure for translational medicine) с директор проф. дбн Росица Конакчиева, Зав. Катедра Цитология, хистология и ембриология, Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“,Тел: 02 8167 291;E-mail: [email protected].
Проф. Конакчиева е на разположение за въпроси от Ваша страна.

Проф. д-р Д. Вичева, дм, Зам.-ректор МСПД