Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

Дата на публикуване в Интернет : 08.08.2022.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Пародонтология и ЗОЛ
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 20 от 11.03.2022 г
Кандидати : 1. Доц. д-р Елена Фиркова-Бернард, дм
2. Доц. д-р Георги Томов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1320/06.06.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя за кандидат 1 Изготвя за кандидат 2
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова-Велева, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия БГ/EN Рецензия БГ/EN
2. Доц. д-р Деян Здравков Найчев, дм МУ Пловдив Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
3. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм Външен Член Рецензия БГ/EN Рецензия БГ/EN
4. Проф. д-р Стефан Василев Пеев, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN Рецензия БГ/EN
5. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн Външен Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
6. Доц. д-р Антоанета Митева Млъчкова, дм Външен Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
7. Доц. д-р Мария Димитрова Митева-Христова, дм Външен Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
Резюмета на представените публикации Доц. д-р Елена Фиркова-Бернард, дм Доц. д-р Георги Томов, дм
Заключителното заседание на журито : 09.09.2022 г., от 11.00 ч., в Заседателна зала на НО и в електронна среда, чрез платформата ZOOM