Пародонтология и ЗОЛ

Дата на публикуване в Интернет : 10.12.2021 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Пародонтология и ЗОЛ
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция: : Пародонтология и ЗОЛ
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г
Кандидат: 1. Д-р Благовеста Константинова Янева, дм
Заповед на ректора №: Р – 1893/25.10.2021 г.
Научно жури Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Георги Томов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
3. проф. д-р Ани Белчева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
4. доц. д-р Весела Стефанова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. проф. д-р Христина Попова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. проф. д-р Владимир Панов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
7. доц. д-р Мария Митева- Христозова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации

  1. Резюмета на публикациите
Заключителното заседание на журито: 10.01.2022 от 10.00 ч., в електронната платформа ZOOM