Първа среща на Консорциума на проект RESONATE

На 14 и 15 септември във Виенския университет, Австрия, се проведе първата (kick-off) среща на Консорциума на проект RESONATE (№ 101081420), финансиран по Програма Хоризонт Европа, в който МУ-Пловдив е ключов партньор.

Като ръководител на екипа на МУ-Пловдив и член на Управителния комитет на проекта, в срещата участва доц. д-р Ангел Джамбов, дмн, ръководител на Направление „Околна среда и здраве“ към НИМУ. Онлайн в срещата участва и проф. Донка Димитрова, дм от Направление „Околна среда и здраве“ към НИМУ.

Доц. Джамбов представи дизайна на започващото проучване в град Пловдив и екипа на МУ-Пловдив и участва в координацията на работата в работни пакети РП2-РП9 и другите проучвания в рамките на проекта.

В рамките на RESONATE МУ-Пловдив ще участва активно в оценката освен на здравните ефекти на контакта с природата върху психичното здраве и физиологична устойчивост спрямо стрес, и в оценка на влиянието върху околната среда, икономическите и социални ефекти на основаните на контакт с природата терапии.