Първи завършен обект по проект ПЕРИМЕД


Медицински университет – Пловдив изпълни първия договор по Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Първият завършен обект „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ е първият и за ос 1.

Една от основните дейности по този проект предвижда изграждане на лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина”, в която ще се извършват научните изследвания по Работен пакет 8.

Като първи етап на преустройство и модернизиране на съществуващите специализирани научноизследователски инфраструктури са планираните строително-ремонтните работи.

Фирма „Валдор 60“ ООД бе избраният изпълнител за строително-ремонтните работи, с които се модернизира учебна зала №10 на Факултета по фармация в съответствие с изискванията и инфраструктурните потребности на една съвременна лаборатория.

Съгласно договора фирмата изгради нови подови настилки, В и К и отоплителни инсталации, монтира алуминиеви радиатори и климатици, подмени съществуващата електрическа инсталация и др.

Качествено изпълнените дейности и спазеният срок бяха основание да бъде подписан Констативният протокол за установяване състоянието на обекта и готовността му за въвеждане в експлоатация.


Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф – координатор на научната дейност по Проекта и ръководител на лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“ благодари на строителната фирма за преобразяването на учебната зала в място, където младите учени с удоволствие ще работят по проекта.

След строително-ремонтните работи дейността по Проекта продължава със закупуване на необходимото оборудване, консумативи и ДНМА и научно-изследователска дейност.