ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (2 И 3 СЕМЕСТЪРА); ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ; РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ“

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (2 И 3 СЕМЕСТЪРА); ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ; РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ“
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 11 ОКТОМВРИ – 22 ОКТОМВРИ 2021 Г. (14:00 ЧАСА)
Записването е присъствено в Учебния отдел на ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, етаж 1, Бул. „Васил Априлов“ №15а.

    При записването си новоприетите студенти трябва да представят следните документи:

  • Диплома за завършено висше образование (оригинал);
  • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
  • Четири снимки – формат 35мм/45мм;
  • Лична карта (оригинал, която след сверяване се връща на притежателя);
  • Бордеро за платена такса за обучение за първи семестър на уч.2021/2022 г. (в отдел Учебни дейности се издава нареждането за плащане).

Учебните такси се заплащат, след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, по сметка:
IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в клона на бул. „В. Априлов“ №15а

Контакти: Учебен отдел на Факултета по обществено здраве