Патофизиология

Дата на публикуване в Интернет : 30.11.2017.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Патофизиология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : кат. „Патологична физиология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 49 от 20.06.2017 г
Кандидати : 1. д-р Кирил Васков Терзийски, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2103/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Доц. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
4. Проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова , дмн Външен Член Становище
6. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 04.01.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив