Патофизиология

Дата на публикуване: 07.03.2016
Професионално направление 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност Патофизиология
Факултет Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Патологична физиология“
Брой места 1
За срок 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр 86 от 06.11.2015г.
Кандидати 1. доц.  д-р Благой Иванов Маринов, дм Резюмета на научните трудове
Научно жури Заповед на ректора № Р-196/04.02.2016г.  Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн МУ – Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Адрияна Иванова Бочева, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ – Пловдив Член Рецензия
4. доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм Външен Член Становище
6. доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн Външен Член Становище
7. доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм Външен Член Становище
Резервни членове :      
       
       

Заключително заседание на научното жури :

15.04.2016 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА РЕКТОРАТА