Патологична физиология

Дата на публикуване в Интернет: 21.12.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност: Патологична физиология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: Патологична физиология
Брой места: 1
За срок: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г.
Кандидат: гл. ас. д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 1849/15.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Чл. кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4.Проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Доц. д-р Роман Емилов Ташев, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Камелия Жечкова Братоева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито: 25.01.2022 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на Ректората