Педагогика

Дата на публикуване: 22.02.2016
Професионално направление 1.2. Педагогика
Научна или учебна специалност Педагогика (Обучение на медицински специалисти) 
Факултет Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Управление на здравните грижи“
Брой места 1
За срок 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр 86 от 06.11.2015г.
Кандидати 1. доц. Биянка Торньова, дп  Резюмета на научните трудове
Научно жури Заповед на ректора № Р-225/05.02.2016г.  Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мария Семерджиева, дм МУ – Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Вяра Гюрова, дпн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Коста Костов, дм Външен Член Рецензия
4. проф. Полина Балканска-Георгиева, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Галена Иванова, дп Външен Член Становище
6. доц. д-р Ваня Божилова, дп Външен Член Становище
7. доц. д-р Маргарита Пехливанова, дп Външен Член Становище
Резервни членове :      
       
       

Заключително заседание на научното жури :

 22.03.2016 г. , 11:00 ч, Ректорска зала в Ректорат.