Педиатрия

Дата на публикуване в Интернет : 12.09.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Педиатрия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: Педиатрия и медицинска генетика
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.
Кандидати : Д-р Иван Венциславов Янков, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1679/12.07.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Мария Иванова Спасова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Илияна Христова Пачева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
Д-р Иван Венциславов Янков, дм:
Резюмета на статии публикувани в реферирани издания в Scopus и/или WoS
Заключителното заседание на журито :
17.10.2022 г. от 10:00 във Втора аудитория, Аудиторен комплекс