Резюмета на статии публикувани в реферирани издания в Scopus и/или WoS