Дейности

Дейностите по проекта ще спомогнат за постигане на основната цел на проекта – повишаване нивото на пазарна ориентация на научно изследователска дейност в МУ-Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина“.
Целта ще се постигне чрез изграждане и утвърждаването на национално значим инфраструктурен научен комплекс, който успешно ще се интегрира в пан-европейските инфраструктурни мрежи в областта на персонализираната медицина.

Основни дейности:

  1. Значително преустройство и модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.
  2. Закупуване и модернизиране на оборудване необходимо за реализиране на научноизследователските програми в МУ-Пловдив, Пловдивски университет и ИМК – БАН, София.
  3. 12 работни пакета за НИРД, от които МУ-Пловдив изпълнява 6 пакета; Пловдивски университет – 5 пакета; Институт по кристалография – БАН – 1 пакет.
  4. Развиване като лидери в конкурентните международни и национални иновационни системи.
  5. Експлоатация, комерсиализация и популяризиране на продуктите и резултатите от научните изследвания
  6. Организация и управление на проекта.
  7. Информиране и публичност.
  8. Независим външен одит.

Създаването на Центъра за „Персонализирана и иновативна медицина” отразява необходимостта от извършването на значими по мащаб изследвания, за да осигури индивидуална терапия на голям брой пациенти на територията на Република България. Същественият напредък в реализацията на персонализираната медицина и прилагане на таргетна терапия, особено при онкологичните заболявания беше възможен благодарение на развитието на молекулярната биология, генетиката, комбинаторната химия, биохимичната фармакология, създаването на иновативни лекарствени носители за прицелна терапия. Намирането на „Подходящата терапия в подходящата доза в точния момент за съответния пациент” т.е. прилагането на персонализирания подход в клиничната практика изисква още много усилия. Центърът за персонализирана медицина обединява усилията на изследоватeли не само от трите партниращи организации, координирани от МУ-Пловдив, но и асоциирани партньори: УМБАЛ „Св. Георги”, Неофарм-България ЕООД, изтъкнати изследователи от авторитетни европейски университети: University of Szeged – Faculty of Pharmacy, HG, University of Manchester, UK, Instituto De Agroquimica y Tecnologia de alimentos (IATA), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)-Spain, St.Anna Children’s Cancer Research Institute (CCRI)-Austria и др.

 

План за изграждане на нова или значително модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура:

Етап 1: А. Строително-ремонтни дейности

Етап 2: Б. Закупуване на необходимото оборудване, консумативи и ДНМА

Етап 3: Научно-изследователска дейност:

Дейността на Центъра за компетентност ще се развива в три основни направления: Молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина, Иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и персонализирана медицина, Биоинженерни технологии и биосензори.

За реализиране на целите  ще бъдат изградени специализирани лаборатории, в които ще се извършва научно-изследователска  дейност от специалисти в различни области:   медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнология и др. Специализираните лаборатории ще си взаимодействат тясно при бъдещото създаване на крайните продукти и тяхното реализиране.

Работни пакети:

РАБОТЕН ПАКЕТ 1. Създаване и валидиране на панел гени за мониторинг на туморната хетерогенност, молекулната резистентност, туморно натоварване и минималната резидуална болест при пациенти с доказан карцином на гърдата

РАБОТЕН ПАКЕТ 2: Създаване и валидиране на панел гени за прецизна молекулярно-генетична диагностика при пациентите с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и мониториране на минимална резидуална болест

РАБОТЕН ПАКЕТ 3. Молекулярни биомаркери за медицинско приложение

РАБОТЕН ПАКЕТ 4. Прилагане и развиване на метода на флоуцитометрично проследяване на минималната резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия и осигуряване на клетъчни популации с висока чистота за провеждане на специализирани молекулярно-генетични и фармако-терапевтични изследвания ин витро чрез клетъчно сортиране.

РАБОТЕН ПАКЕТ 5. Създаване и внедряване на комплексен персонализиран подход при критично болни пациенти, на базата на анализ на клиничната и прогностичната стойност на променливи показатели, определящи основните органни и системни нарушения в интензивната медицина.

РАБОТЕН ПАКЕТ 6. Молекулярни биомаркери на микробиота на гастроинтестиналния тракт

РАБОТЕН ПАКЕТ 7. Имунобиомаркери за туморни и автоимунни заболявания

РАБОТЕН ПАКЕТ 8. Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина

РАБОТЕН ПАКЕТ 9. Физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми

РАБОТЕН ПАКЕТ 10. Биокатализатори и природни биологичноактивни вещества

РАБОТЕН ПАКЕТ 11. Биополимери и нови материали

РАБОТЕН ПАКЕТ 12. Биосензори

Необходимите надграждащи действия за използване на резултатите.

Планираните научни изследвания са с приложен характер и са насочени към постигане на практически резултати и продукти с висок пазарен потенциал.
За гарантиране на оптималното използване на научните резултати са планирани дейности по популяризиране на резултатите, активно включване на асоциираните партньори за популяризиране на научните резултати на Центъра сред техните партньори, потребители и бизнес мрежи, изграждане на съвместни дружества с бизнеса за трансфер на технологии, разработване на нови научни проекти и програми, към които има заявен интерес от бизнеса

Времева рамка за осъществяване на научно-изследователските дейности: Общата продължителност на проекта е 68 месеца – от 30.03.2018 до 30.11.2023 година.