Очаквани резултати

Области на приложение, релевантни на специфичните цели на ОП и ИСИС:

Изграждането на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина“ съответства на специфична цел 6. „Повишаване на връзката между науката, образованието и бизнеса в България чрез създаване на предпоставки за развитие на сътрудничеството между изследователските организации, университетите и частния сектор.

Реализацията на крайни научни продукти е фокусирана в интерес на персоналното здраве и върху големите здравни проблеми на съвремието, с приоритетни дейности по изпълнение на политики, съответстващи на 3 тематична област на ИСИС – Индустрия за здравословен живот и био-технологии.

Очаквани резултати:

  1. Създаване и прилагане на иновативен персонализиран подход в разработването на лечебна стратегия при онкологичните заболявания и критично болни пациенти. Ще се повиши ефективността и безопасността на терапевтичните методики и лекарствените продукти, прилагани на голям брой пациенти, чрез индивидуализиране на терапията.
  2. Изграждане на уникална научна инфраструктура за провеждане на научни изследвания на европейско ниво.
  3. Осигуряване на условия за дългосрочно развитие и перспективи на научния капацитет на Центъра.
  4. Изграждане на стратегически партньорства с водещи научни организации от ЕС.
  5. Цялостна реализация на План за лидерство, фокусиран върху провеждането на научноизследователска дейност с практическа насоченост и на европейско ниво, пряко съответстващ на европейската политика в областта на научните изследвания и технологичното развитие, въведени с Единния европейски акт, насочена към:
  • превръщане на технологичните постижения в жизнеспособни продукти  с реален търговски потенциал;
  • изграждане на партньорства с представителите на промишлеността;
  • засилване на международното сътрудничество за научни изследвания и иновации ;
  • принос за развитието на европейското научноизследователско пространство

6. Постигане на икономическа устойчивост на центъра чрез научни разработки по заявки на бизнеса и колаборация между основните и асоциирани партньори с цел – изграждане на структури със
собствени реализация и приходи.

За постигане на очакваното въздействие на получените по проекта научни продукти и  резултати ще осигурим отлични условия за работа на изследователите (закупуване на високо специализирана апаратура, разкриване на нови работни места, осигуряване на възможност за персонално развитие и научна кариера) за да получат иновативни научни продукти с високо качество и пазарен потенциал; ще популяризираме резултатите и продуктите чрез научните мрежи в съответните области на европейско ниво; ще осигурим възможност на изследователите да публикуват своите постижения в списания с импакт фактор, включително списания с импакт фактор сред първите 10%; ще запознаем научните общности с постиженията на Центъра чрез участие с доклади на научни конференции и др.; ще използване активно възможностите на асоциираните партньори – водещи научно изследователски и технологични организации от ЕС и на бизнес партньорите за популяризиране резултатите и научните постижения. Ще бъде изградена вътрешна мрежа със свободен достъп за изследователите за споделяне на информация, обмен на знания, научни публикации, резултати и др.

Стратегически потребители и ползватели

Цел на ЦК е да покрие максимално пълно приоритетното направление „индустрия за здравословен живот и био технологии“ съгласно описанието на ИСИС. В този смисъл се очаква областите на въздействие да обхванат различни целеви групи от тази приоритетна област.

Стратегически потребители и ползватели на получените данни от проучванията, свързани с онкологията и онкохематологията са национални и международни фармацевтични компании, които имат представителства в България.