За проекта

Обща информация

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност насочен към формиране на нова иновативна научно изследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето.
Дейностите в Центъра за компeтентност са в съответствие с пациент-ориентираните стратегии в здравеопазването и се отнасят към компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в пряка връзка с приоритетна подобласт „Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия”. Научноизследователските и иновационни дейности са планирани за изпълнение в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, био инженерни технологии и биосензори.
Напредъкът на НИРД ще се съпровожда от привличане и съвместна дейност с утвърдени изследователи от чужбина, популяризиране на научните изследвания в международни научни форуми в съответната област. Резултатите от проекта ще бъдат разпространявани по електронен път сред сродни по тематика изследователски колективи от научно-изследователски и образователни институции в България и чужбина. Разработените иновативни методологии и алгоритми в отделните лечебно-диагностични направления ще бъдат защитени като полезни модели или патенти с цел – трансфер на технологии и последваща реализация с висока обществена полза.

Цел:Основната цел на проекта е „Повишаване нивото на пазарна ориентация на научно изследователска дейност в МУ-Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина“.

Бюджет:  23 472 018,71 лв.

Процент на съфинансиране от ЕС, ЕФРР:  19 951 215,91 лв. (85%)

Национално финансиране:  3 520 802,80 лв. (15%)

 Срок на изпълнение:  30 март 2018 г. – 30 ноември 2023 г.

Целта ще се постигне чрез изграждане и утвърждаването на национално значим инфраструктурен научен комплекс, който успешно ще се интегрира в пан-европейските инфраструктурни мрежи в областта на персонализираната медицина.


Конкретните практически цели и задачи, към които са насочени планираните научни изследвания
:Реализирането на настоящия проект ще допринесе за постигането на по-висока съпоставимост на нашите резултати с тези на водещите европейски центрове в Австрия, Германия, Испания, Франция и др., което ще докаже значимостта на научната програма не само като научно изследване, а и като такова с реално практическо приложение.Със изграждането на съвременна научна инфраструктура и актуализация на съществуващата ще се повише конкурентоспособността и възможността на Център ПЕРИМЕД да извършва научни изследвания на европейско ниво и да постигне лидерски позиции сред водещите научноизследователски организации в тази област от ЕС.

  1. Изграждане на материалната база на Център ПЕРИМЕД, в която да работят заедно български учени и изследователи от ЕС

По проекта ще бъде изградена съвременна и отговаряща на изискванията на всички нормативни документи материална база. Ще бъдат изградени 8 лаборатории, които ще бъдат разположени в ремонтирани и реконструирани самостоятелни лаборатории. Следващите стъпки са – закупуване на планираната уникална и високо специализирана апаратура, инсталирането й, осигуряване на материали и консумативи за провеждане на планираните научни изследвания, обособяване на новите работни места. Планираме този процес да приключи до края на 2018 година.

За работа в изградените лаборатории ще бъдат канени водещи изследователи от ЕС, които ще помогнат на българските си колеги да овладеят новата техника и новите методи на изследване, ще оказват методическа помощ при изпълнението на научните програми.

  1. Развитие на човешките ресурси и научния капацитет на Центъра с цел подготовка и провеждане на съвместни научни проучвания и проекти с организации и водещи учени от ЕС

– Обучение на изследователите за работа със закупената апаратура – освен обучението, което ще бъде осигурено от фирмата доставчик, планираме и обучение във водещи организации от ЕС за овладяване на новите методи на работа със закупеното оборудване и анализиране на получените резултати.

– Осигуряване на условия за развитие на научния капацитет на Центъра чрез включване на 25 изследователи в обучения във водещи научни организации от ЕС с цел повишаване на квалификацията и придобиване на нови компетентности, овладяване на нови методи на изследване и др., които ще допринесат за подобряване качеството на научните изследвания; осигуряване достъп до актуална информация в съответните научни области, включване в научните изследвания на докторанти и постдокторанти и осигуряване на менторство от водещи български и европейски изследователи и др. По проекта ще осигурим достъп на изследователите до е-ресурси, което ще им позволи да проучат добрите европейски практики и най-новите постижения в съответните научни области.

3. Развитие на установените контакти и партньорства с водещи университети и научноизследователски организации от ЕС и установяване на нови партньорства с лидери в съответните области чрез включване в научни мрежи, представяне на научните постижения и резултати на научни конгреси и конференции, публикации в списания с импакт фактор и др.