Пети международен конгрес по медицинска педагогика

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА

Брюксел 5 – 10 април 2015 г. (на френски език)

Уважаеми колеги франкофони,

Международната франкофонска асоциация за обучение по медицински науки SIFEM и нейните партньори отправят покана за участие в Петия международен конгрес по медицинска педагогика, който ще се проведе в Брюксел от 5 до 10 април 2015 г.

Конгресът ще обедини преподаватели, изследователи и студенти от областта на здравните науки, както и всички, които се интересуват от педагогически иновации и тяхното приложение в обучението. Акцентът ще бъде върху две основни тематики: обществената отговорност на институциите за медицинско обучение и целевият подход в обучението. Ще бъдат засегнати и допълнителни теми, свързани с медицинската педагогика – логика и аргументация в клиничната практика, симулации, интернационализация на обучението, методи за оценка на студентите и на обучението, цифрови технологии…), на които ще бъдат посветени и някои от пленарните доклади, симпозиумите, редовните заседания и постерните сесии. Ще се организират и обучителни уъркшопи, които ще разгледат практически подходи за въвеждане и оценка на нови педагогически практики (проблемно-базирано обучение, роля на мотивацията при студенти и преподаватели, въведение в научно-изследователската дейност по медицинска педагогика, проблеми, свързани с глобализацията, интердисциплинарни подходи и пр.)

Освен покана за участие в конгреса, SIFEM отправя и покана за участия с доклади по основните тематични акценти или по съпътстващите теми на конгреса. С условията за представяне на доклад или постер можете да се запознаете на сайта на конгреса: http://sifem2015.sciencesconf.org.

Срок за подаване на заявки с резюмета – 15 февруари 2015 г.

Предварителната програма със списъка на уъркшопите ще откриете на: http://sifem2015.sciencesconf.org/conference/sifem2015/pages/SIFEM2015_Preprogramme_1.pdf

За конкретни въпроси и допълнителна информация:

[email protected]

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД