Пловдивски учени отчетоха голям напредък по проект за 23 млн.лв. – Plovdivnews.bg


Напредъка по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ отчетоха по време на пресконференция днес партньорите в него Медицински университет – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” – БАН, София. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пред присъстващите проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, ректор на Медицински университет – Пловдив и чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ръководител на проекта, представиха постигнатото до момента от партньорите. Строително-ремонтни дейности за „Лаборатория за лекарство-доставящи системи и персонализирана медицина“ на обща стойност 29 хил. лв. са извършени на територията на водещата организация – МУ – Пловдив. ПУ „Паисий Хилендарски“ отчита строително-монтажни работи за комплекс от специализирани лаборатории – експериментална база за пилотни продуктови образци и анализа им, на обща стойност 923 хил. лв., а ИМК-БАН – строително-ремонтни дейности за „Лаборатория за физико-химично охарактеризиране на лекарствени средства“ на обща стойност 60 хил. лв.

От планираното оборудване за нови лаборатории и системи за общо 8,06 млн. лв. в МУ – Пловдив до момента е доставена апаратура за 4,3 млн. лева. В ПУ „Паисий Хилендарски” планираното оборудване е за 6.5 млн. лв., а доставеното до този етап е за 1.3 млн. лв. В ИМК-БАН, София, планираното е на стойност 1.4 млн. лв., а доставеното досега – за 640 хил. лв.

Сключени са 51 договора по 21 процедури, като общата стойност на сключените договори е над 15 милиона лева, разказа още проф. Мурджева. Тя допълни, че е даден старт на 12 амбициозни научно-изследователски програми. Екипът на МУ – Пловдив в проекта работи в сферата на онкологични и онкохематологични заболявания и критично-болни пациенти и лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства; генетични полиморфизми в гени, асоциирани с лекарствени продукти, приложими при лечение на злокачествени лимфоми. Учените от ПУ „Паисий Хилендарски“ изследват молекулярни биомаркери, имунобиомаркери, биокатализатори и биологично активни вещества, биополимери, биосензори, а колегите им от ИМК-БАН са съсредоточили усилията си върху физико-химичния контрол на иновативните лекарствени форми.

Напредъкът на проекта е видим и физически, защото усилията ни през първата година бяха насочени към създаване на инфраструктурата, подчерта проф. Мурджева, като допълни, че и в трите партньорски институции са бил ремонтирани и реновирани лаборатории. Най-голямото ни предизвикателство са обществените поръчки. Цялата апаратура, всички реактиви, консумативи, които предстои да се закупят, са обект на обществени поръчки, които вървят малко по-бавно и мъчително. Но засега се движим в определения срок и то благодарение на факта, че разполагаме с много експертни екипи, сподели проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм. Тя уточни, че 70% от стойността на проекта е предназначена за апаратура.

Това е проект, насочен към третото десетилетие на 21-ви век. Напредъкът му е реален, защото всички участници в него осъзнаваме голямата отговорност пред обществото за здравето на хората. Създаваме не само научна инфраструктура, а и научна среда, в която градим творческо мислене и иновации, каза ръководителят на проекта чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

Към момента МУ-Пловдив отбелязва принос към лечението на злокачествени лимфоми в детска възраст и иновативни лекарство-носители, а ИМК-БАН – физикохимични моделни системи за лекарства и лекарство-носители биополимери, наночастици и техните комбинации, коментира проф. д-р Борис Шивачев от Института по минералогия и кристалография.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ може да се похвали с международно признание за четири патента и защитени модели в областта на нови биоматериали и биосензори. Учени от висшето училище взеха участие в Международното изложение за иновации и технологии – Taiwan Innotech Expo, от 26 до 28 септември в Световния търговски център в Тайпе, Тайван, разказа директорът на Центъра по технологии в ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Илия Илиев. Той представи четирите изобретения, защитени с патенти и полезни модели: 1. Получаване на водонеразтворим глюкан посредством траснферазна ензимна реакция с автори: Илия Илиев, Тонка Василева, Веселин Биволарски, Теменужка Йовчева, Мария Марудова, Ася Виранева, Иван Бодуров; 2. Био-електрохимичен метод за количествен анализ на L-аскорбинива киселина (витамин С) с автори: Нина Димчева, Елена Хорозова, Тотка Додевска; 2 3. Инструмент за определяне на вътрешното съпротивление и напрежение на батерии с автори: Невена Милева, Сотир Сотиров, Сергей Милев и Михаил Милев; 4. Универсален лазерен микрорефрактометър с автори: Иван Бодуров, Теменужка Йовчева и Симеон Съйнов.

Първите две изобретения са избрани от международна комисия за участие в конкурс на изложението за най-иновативно изобретение в област „Биохимия, биофизика и медицина”, като първото получава златен медал със сертификат, а второто – бронзов медал със сертификат. Двете изобретения са резултат от многогодишна съвместна научно-изследователска работа на екипите, като част от изследванията са финансирани по проекти на ФНИ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Авторите на изобретенията са членове на научно-изследователския екип по Проекта за изграждане на Център по компетентност по персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД) и работят по четири от работните пакети: РП 6 Молекулярни биомаркери на микробиота на гастроинтестиналния тракт; РП 10 Биокатализатори и природни биологичноактивни вещества; РП 11 Биополимери и нови материали; РП 12 Биосензори.

Проведените изследвания са част от научната програма на центъра и ще послужат като база за разработване на технологии за получаване на нови биоматериали, биосензори и включването им в състава на нови продукти.

Изобретението Получаване на водонеразтворим глюкан посредством траснферазна ензимна реакция касае цялостно биотехнологично решение с използване на рекомбинантни технологии. Това включва изолиране на специфичен ензим, който се продуцира от микроорганизми заедно с комплекс от други ензими. Полимерът, който се синтезира, може да се използва във фармацевтичната индустрия като евентуален нов вариант на носител на лекарствени продукти, което би дало възможност да се решат проблеми с удълженото действие на лекарствени продукти в различни сфери. Също така може да се използва в хранително-вкусовата промишленост, в козметиката, там, където практически е необходима връзката между неразтворими и разтворими компоненти на една смесена среда, каквато представлява по-голямата част от продуктите, разказа проф. Илиев.

Изобретението Био-електрохимичен метод за количествен анализ на L-аскорбинива киселина (витамин С) касае изграждането на специфичен биосензор, който се използва за количествено определяне на витамин С в различни крайни продукти. Той ще се използва не само за изследване на количеството на този витамин в хранителни продукти, но и в някои фармацевтични продукти, т.е. за ефективен количествен контрол за наличието на витамин С във фармацевтични изделия, като упсарин например, уточниха проф. Илиев и доц. Нина Димчева от екипа на изобретението.

Бюджетът на Проект № BG05M2OP001-1.002-0005, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215,91 лв. е финансирането от ЕС, Европейски фонд за регионално развитие, а 3 520 802,80 лв. – национално съфинансиране. Срокът на изпълнение обхваща периода 30 март 2018 г. – 30 ноември 2023 г.

Асоциирани партньори на проекта са УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, „Неофарм България” ЕООД, Университетът на Манчестър и Институтът по технологии – Държавна агенция „Инвестиции за научни изследвания”, Мадрид, Испания.

Проект № BG05M2OP001-1.002-0005, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ предвижда изграждане на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето. Главната цел е повишаване на нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски” и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на персонализираната иновативна медицина.