По проект „Специализация в здравеопазването” вече се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение

Във връзка с влязлото в сила изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Обн. ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) от 01.07.2020г. по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ вече ще се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение.

По проекта не могат да се поемат уговорените такси за специализантите по Наредба № 1 от 2015г, които се обучават по реда на чл. 13 на наредбата и за обучението е уговорено заплащането на такса (т.е. попадат в обхвата на § 31 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г., обн. ДВ, бр. 54 от 2020г.). Съответно ако за специализант по чл. 13 на наредбата е уговорено задължение да се заплаща такса на базата за обучение (от специализанта, от работодателя му или от друг източник), тази такса не може да бъде изплатена по проекта. Ако такъв специализант провежда обучение в друга (приемаща) база по модул или раздел от учебната програма, който не може да се проведе в основната му база, и за това обучение е уговорена такса, тя ще се заплаща по проекта. Таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение, не може да бъде по-голяма от 230 лв./мес.