Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България

На вниманието на представителите на Академичния състав

Фонд Научни изследвания, МОН, оказва подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Целта на процедурата е подпомагане провеждането на международни научни форуми на принципа на споделено финансиране с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.

Допустими кандидати са акредитирани висши училища и научни организации.

Критерии за оценка:

 • Събитието (с ясно изразен научен характер) да се провежда на територията на Република България;
 • Доказано международно участие;
 • Проявата да попада в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания или на Иновационната стратегия за интелигентна специализация;
 • Структурирана програма;
 • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени;
 • Престиж на международните лектори;
 • Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължително посочване на финансовия принос от други и/или собствени източници. Средствата от ФНИ, могат да се разходват за организационни разходи и за разходи за настаняване на поканените лектори и настаняване и командировъчни разходи на млади учени, както и други разходи, посочени в описанието на Процедурата.
 • ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

  Предложенията се представят в свободен формат с придружително писмо, като трябва да съдържат информация по всички посочени критерии. Проектните предложения се разглеждат от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията във ФНИ всяко тримесечие.

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – безсрочно.

  В рамките на една сесия могат да бъдат подкрепени до две предложения от научна организация.

  МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО – до 7000 лв.

  Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б.

  Детайлна информация може да се прочете от адрес: Подкрепа на международни научни форуми в България

  Център Проекти, Отдел МСПД