Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд Научни изследвания, МОН, подпомага провеждането на международни научни  форуми на принципа на споделено финансиране  с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.

Финансова подкрепа получават могат да получат (на конкурсен принцип) научни форуми, отговарящи на критериите:

  • Събитието да се провежда на територията на Република България;
  • Доказано международно участие;
  • Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на ЗННИ или да попада в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания или на Иновационната стратегия за интелигентна специализация;
  • Структурирана програма;
  • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени;
  • Престиж на международните лектори;
  • Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължително посочване на финансовия принос от други и/или собствени източници. Средствата от ФНИ, могат да се разходват за организационни разходи и за разходи за настаняване на поканените лектори и настаняване и командировъчни разходи на млади учени, както и други разходи, посочени в описанието на Процедурата.

Предложенията се представят (безсрочно в рамките на сесията за 2017 г.) в свободен формат с придружително писмо, като трябва да съдържат информация по всички посочени критерии. Максимален размер на съфинансирането – 7000 лв.

Предложенията се подават във Фонд Научни изследвания, София.

Молим потенциалните участници да информират Център Проекти, за съдействие и техническа подкрепа.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност