Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

Уважаеми Представители на Академичния състав,

Информираме Ви за възможността за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, чрез подготовка и кандидатстване с проектно предложение към МОН.

Срок за представяне на проектните предложения: 15.06.2015

Подробна информация можете да прочетете от указанията за провеждане на Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

Проф. д-р. М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД