Подписване на споразумение за академично сътрудничество между МУ-Пловдив и БАН

Медицинският университет – Пловдив и Българската академия на науките ще подпишат рамково споразумение за сътрудничество на 14 юли.


В качеството си на домакин на събитието, което ще бъде част от дневния ред на Академичния съвет на висшето училище, ректорът проф. д-р Мариана Мурджева ще посрещне председателя на БАН академик Юлиан Ревалски и зам.-председателя чл.-кор. проф. дбн Евдокия Пашева.

Преди подписване на споразумението за академично сътрудничество гостите ще разгледат Медицинския симулационен тренировъчен център и Аудиторния комплекс. Програмата включва съвместни срещи с екипите на Катедрата по медицинска биология, Катедрата по медицинска физика и биофизика и Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“, за да се запознаят представителите на БАН с научните направления, по които работят катедрите. Ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещо научно сътрудничество и съвместни изследователски проекти.

Събитието е естествено продължение на досегашното сътрудничество между двете институции, основаващо се на идеята за иновативна наука с европейски измерения. Рамковото споразумение се осъществява в областта на научноизследователската и иновационната дейност, квалификацията на кадрите, съвместните публикации и патенти и др.