Поетапни стъпки за участие – Студенти

ПОЕТАПНИ СТЪПКИ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТ В ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“
Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн платформата (Информационна система) http://praktiki.mon.bg
Поетапните стъпки за регистрация на студенти са описани в „Ръководство за регистриране на студенти“ https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=75

ВАЖНО!

  • В проекта могат да се включат само действащи студенти!
  • Студентът не може да участва в практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по ЗЗД!
  • Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление!
  • Практическото обучение не трябва да дублира или замества задължителното по учебен план практическо обучение!

Поетапните стъпки за подготовка и стартиране на практическо обучение са описани в Ръководство за подготовка на практическо обучение https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=20&file=1063
ВАЖНО!

  • В графика не може да има повече от 8 часа дневно и повече от 40 часа за 7 последователни дни.
  • Графикът трябва да е съобразен с учебното натоварване на студента и работното време на ментора и обучаващата организация (без почивните дни на работодателя и националните празници).
  • Договорът за провеждане на практическо обучение, сключван между студента и МУ Пловдив, трябва да бъде предоставян за подписи на техническия изпълнител за съответната специалност най-малко 10 дни преди началната дата на практиката. Заедно с договора, студентът задължително представя копие от банков документ за лична банкова сметка!
  • Практическото обучение трябва да приключи най-много в рамките на шест месеца (това е периодът на застраховката на студента от датата на започване на практиката).
  • При крайна необходимост първоначалният график може да се промени, но съгласувано и потвърдено в ИС от ментора и академичния наставник.

ВАЖНО!
Най-късната дата за приключване на практическото обучение съгласно изготвените графици, е 28 март 2023 г.

След провеждането на практическото обучение практиканта генерира финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система. Приключването на практиката финално се потвърждава от водещия функционален експерт или от определен от него функционален експерт, не по-късно от срока на договора на студента.

Поетапните стъпки за изготвяне на финален отчет са описани в „Ръководство за изготвяне на финален отчет от студент“ https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=24&file=1524