ПОКАНА към учени като оценители на проектни предложения и отчети за изпълнение на проекти, Фонд „Научни изследвания“, МОН

Уважаеми представители на Академичния състав,

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“, МОН, отправя ПОКАНА към учени от България и чужбина да се регистрират за оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ.

За оценители на проекти могат да кандидатстват всички български и чуждестранни учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарят на условията, определени в приложението.

Ако ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.

Повече информация за подаването на документите и необходимите бланки ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“:

– На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1408
– На английски език:
https://www.fni.bg/?q=node/1407

Обява на Фонд „Научни изследвания“

Информацията е предоставена от:
доц. д-р Владимир Божилов,
„Връзки с обществеността“,
Фонд „Научни изследвания“, МОН