Покана за пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“

eeagrants mon

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката

cbnrmnet mup 1

Програма BG09 “Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”,

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Проект: Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общностДОГОВОР № D03-128/23.09.2015по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“

ПОКАНА

за пресконференция

По проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“

27.05.2016 (петък), от 10:30 часа

в Пета аудитория (IIетаж) на Аудиторен комплекс на Медицински университет – Пловдив

Бул. „Васил Априлов“ 15А

Уважаеми представители на Академичния състав,

Медицински университет – Пловдив има удоволствието да Ви покани на официалното представяне  на проект по договор № D03-128/23.09.2015 „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“, който се финансира по Програма BG09 “Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“.

Проектът е в приоритетна област медицински науки с конкретен фокус върху здравето и за директно въздействие върху подобряването на социално-икономическото включване на граждани от групи в неравностойно положение, включително от ромски произход, чрез средствата на образованието, обучението и научните изследвания.

Специфична цел на проекта е повишаване капацитета на преподаватели от Медицински университет – Пловдив, чрез сътрудничеството между България и Норвегия, за обучение на граждани от ромски произход. Целеви групи са преподаватели от Медицински университет – Пловдив и представители на ромската етническа общност от Пловдив, Кюстендил и Стара Загора, попадащи в групите на потенциални и настоящи млади родители и семейства от етнически малцинствени групи.

Преподавателите ще преминат обучение за овладяване на специфични методи за преподаване на ромски общности, които ще се водят от норвежки и български експерти. Темите на обученията на представителите на ромската общност са относно заболявания, представляващи здравен и социален проблем сред малцинствени групи (роми) и хора в неравностойно социално положение (Специфика на обучението на етнически малцинства, Обучение за предотвратяване на вродени детски аномалии, Отглеждане на кърмачета, Обучение за ХИВ/СПИН, Обучение за чревни инфекции с диариен синдром, Семейно планиране, Обучение на ромската общност в областта на професионалното здраве).

Ще бъдат проведени 6 изнесени семинара, в които ще бъдат обучени 300 представители на ромската общност от Пловдив, Кюстендил и Стара Загора.

Надяваме се чрез проекта да установим трайно сътрудничество между университета и партньорските организации за бъдещи съвместни действия в областта на здравното обучение и мерките за преодоляване на социалното изключване на уязвими етнически групи, в т.ч. с ромски произход.

Официалното представяне на проекта ще бъде с пресконференция, която ще се проведе на 27 май 2016 г. , петък, от  10:30 часа, в Пета аудитория (II етаж) на Аудиторен комплекс на Медицински университет  – Пловдив, Бул. „Васил Априлов“ 15А.

Надяваме се на присъствието Ви и съпричастността Ви към актуалността на проблематиката, обхваната от проекта.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Ректор на Медицински университет – Пловдив

Ръководител на проект

 

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД

Координатор по международно сътрудничество и академична мобилност по проекта

19.05.2016

Проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“ се финансира по Програма BG09 “Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“