Покана за участие в селекция по проект „Докторант-2“ за студенти по Дентална медицина, ФДМ

 

На вниманието на

Зам.-Ректор НИД, Зам.-Декан НИД във ФДМ, Зам.-Декан МСПД във ФДМ

Относно: Покана за участие в селекция по проект „ДОКТОРАНТ-2“

Уважаеми представители на Академичния състав,

За втори път МУ-Пловдив спечели проект „ДОКТОРАНТ“ за насърчаване на НИД на докторанти, пост-докторанти и млади учени, както и на педагогическата кариера на младите преподаватели с продължителност до 31.12.2018 г. Проектът е финансиран по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) на МОН.

По проекта се предоставят възможности за участие в следните дейности:

  1. Две едномесечни мобилности през м. август 2017 г. за студенти в магистърска програма в денталния факултет на Университета в Тенеси, САЩ с цел провеждане на научни изследвания по предварително съгласувана между-университетска програма.

Академичното ръководство организира процедура по подбор, която включва предаване на необходимите документи до 30.06.2017 г. в Деловодството на Ректората след съгласуване със Зам.-декан НИД/МСПД на ФДМ.

Критериите за подбор са:

Студентите да нямат невзети изпити, да са с академичен успех от поне „добър“ и да имат ниво на владеене на английски език – поне В2.

Необходими документи при кандидатстване:

  • Мотивационно писмо по образец;
  • Академична справка;
  • CV – европейски формат;
  • Документи, удостоверяващи познанията по английски език (дипломи, сертификати, други).
  • План-програма на мобилността, място и време на провеждане, представяне на събитието и т.н.

За повече информация: Юлияна Маринова, Научен отдел, тел. 032 602224 и                                                                                                                                                            

Александра Калудова, Център „Проекти“, тел. 032 602509.

 

Зам. Ректор по международно сътрудничество

и проектна дейност: Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм