Покана за участие в селекция по проект „ДОКТОРАНТ-2“

Покана за участие в селекция по проект „ДОКТОРАНТ-2“

Уважаеми представители на Академичния състав,

За втори път МУ-Пловдив спечели проект „ДОКТОРАНТ“ за насърчаване на НИД на докторанти, пост-докторанти и млади учени, както и на педагогическата кариера на младите преподаватели с продължителност до 31.12.2018 г. Проектът е финансиран по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) на МОН.

По проекта се предоставят възможности за участие в следните дейности:

  1. Докторантско училище – обучение на включените в проекта докторанти по модул „Ключови компетенции за успешна научна кариера“ на докторантското училище. Успешно завършилите модула ще получат сертификат за преминато обучение;

  2. Мобилности с цел разпространяване на научните резултати на млади учени, докторанти и пост-докторанти на научни конференции и конгреси в ЕС;

  3. Едномесечни мобилности с цел провеждане на научни изследвания на млади учени, докторанти и пост-докторанти във водещи университети в ЕС;
  4. Педагогическа академия с четири двудневни обучения в сферата на научното ръководство, академичното преподаване и други за пост-докторанти, млади учени и хабилитирани преподаватели през академичната 2017-2018 г.

Академичното ръководство организира процедура по подбор, която включва предаване на необходимите документи до 30.06.2017 г. в Деловодството на Ректората след съгласуване със Зам.-декан НИД/МСПД на съответния факултет.

Критериите за подбор са:

  1. Пост-докторантите и младите учени да са в трудово правоотношение с МУ-Пловдив.
  2. За участие в мобилности на млади учени, докторанти и пост-докторанти: мотивация, предварително установени партньорски връзки и план-програма на мобилността, ниво на владеене на английски език – поне В2.
  3. Докторантите следва да са зачислени в акредитирана програма за ОНС „Доктор“ в рамките на приключване на мобилността.
  4. Пост-докторантите следва да са придобили първа ОНС „Доктор“ не по-рано от 5 години преди приключването на мобилността/обучението, да са асистенти или главни асистенти и да не са началници катедра/клиника/отделение към МУ-Пловдив или УМБАЛ.
  5. Младите учени следва да са придобили първа ОКС „Магистър“ не по-рано от 10 години преди приключването на мобилността/обучението. Също така, да са назначени за асистенти след 2012 г. и да не са зачислени като докторанти.
  6. Хабилитираните преподаватели следва да са хабилитирани след 2012 г., да имат сключен договор с МУ-Пловдив, да не заемат ръководни позиции в катедри/клиники/секции/факултети и да работят с докторанти от акредитирани докторски програми.

Необходими документи при кандидатстване:

 • Мотивационно писмо по приложен формуляр; (Формуляр може да свалите от ТУК)
 • CV – европейски формат;
 • Документи, удостоверяващи познанията по английски език (дипломи, сертификати, други);
 • Други (посочените по-горе план-програма на мобилността, място и време на провеждане, конкретно събитие и т.н.).

 • Текста на обявата можете да свалите от ТУК.

  За повече информация: Юлияна Маринова, Научен отдел, тел. 032 602224 и Александра Калудова, Център „Проекти“, тел. 032 602509.

  –––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

  Проект № BG05M2OP001-2.009-0025,
  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.